Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego www.projektkarma.pl

§1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej www.projektkarma.pl (serwis), w tym zawierania i wykonywania umów sprzedaży za pośrednictwem tego serwisu. Regulamin stosuje się do produktów zakupionych wyłącznie za pośrednictwem serwisu.
 2. Serwis jest prowadzony przez: Projekt Karma Sp. z o.o., ul. Zamknięta 10, lok. 1.5, 30-554 Kraków, NIP: 9442262799, REGON: 38236803700000,  nr tel: +48 533 900 580, e-mail: kontakt@projektkarma.pl (dalej jako Projekt Karma).
 3. Warunkiem skorzystania z serwisu jest uprzednia akceptacja postanowień Regulaminu oraz zobowiązanie do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad. Z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie należy zapoznać się przed złożeniem zamówienia. Złożenie zamówienia traktowane jest jako zgoda na przedstawione warunki.
 4. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu świadczenia usług, wynikające z nieznajomości, bądź faktu nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu nie będą uwzględniane.

§2
Informacje o produktach

 1. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje możliwość występowania  różnic pomiędzy prezentowanymi fotografiami produktów a dostarczonymi produktami, które to różnice są wpisane w specyfikę usług gastronomicznych.
 2. Informacje dotyczące zakupionego produktu, w szczególności skład surowcowy i gramatura są umieszczane na ,menu, które Klient otrzymuje w formie załącznika wysyłanego na podany adres mailowy.

§3
Przyjmowanie zamówień/zawieranie umów

 1. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez serwis www.projektkarma.pl. Treści zawarte w serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do negocjacji.
 2. Projekt Karma zastrzega sobie prawo do zmiany produktów oraz cen produktów znajdujących się w ofercie serwisu oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca od chwili przyjęcia zamówienia przez Projekt Karma.
 3. W celu złożenia zamówienia należy
  • zalogować się do Sklepu Internetowego www.projektkarma.pl lub skorzystać z możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji;
  • wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
  • wybrać sposób dostawy produktu (wskazać adres i godzinę, do której ma być zrealizowana dostawa oraz dane umożliwiające realizację dostawy np. kod do drzwi wejściowych);
  • wpisać dane do faktury, jeśli ma zostać wystawiona i jeśli dane te są inne niż dane do odbioru zamówienia (jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT);
  • kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”.
 4. Klient zobowiązany jest wypełnić formularz niezbędny do złożenia zamówienia prawidłowo, to jest uzupełniając wszystkie rubryki oraz podając dane zgodne ze stanem rzeczywistym, w przeciwnym razie Projekt Karma zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia.
 5. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje automatyczne potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
 6. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Projekt Karma poinformuje Klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie o powstałych okolicznościach i zamówienie zostanie w całości anulowane, a płatność zwrócona Klientowi.
 7. Realizacja zamówienia może zostać rozpoczęta jedynie po zaksięgowaniu wpłaty.

§4
Płatności

 1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Dostawy realizowane na obszarze Krakowa oraz w odległości 5 km. od Krakowa są zawarte w cenie zamawianego produktu. Dostawy realizowane w odległości od 5 do 15 km. od Krakowa oraz powyżej 15 km. od Krakowa są dodatkowo płatne (odpowiednio: 5 i 7 zł. za realizację każdej dostawy).
 2. Klient uiszcza cenę za zamówione towary oraz koszty przesyłki bezpiecznym systemem szybkiej płatności PayU (przekierowującej na stronę wybranego przez klienta banku).
  Wybór metody płatności dostępny jest w koszyku po złożeniu zamówienia.
 3. Projekt Karma nie wysyła produktów za pobraniem, nie przyjmujemy płatności gotówką.
 4. W przypadku braku możliwości jednoznacznej identyfikacji Płatności z winy nieleżącej po stronie Sprzedawcy (w szczególności użyciu przez Kupującego niepoprawnego numeru zamówienia i nazwy produktu), Sprzedawca zobowiązany jest poinformować Kupującego o tych powodach, wzywając jednocześnie Klienta do złożenia stosownych wyjaśnień w tym zakresie. W razie złożenia wyjaśnień, które w dalszym ciągu nie pozwalają na jednoznaczną identyfikację Płatności, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Klienta, jednak Kupującemu nie przysługuje prawo do wnoszenia względem Sprzedawcy żadnych roszczeń wynikających z braku realizacji zamówienia.

§5
Termin realizacji zamówienia i dostawa produktu

 1. Po otrzymaniu zamówienia Projekt Karma potwierdzi drogą mailową termin jego realizacji (przy czym zrealizuje zamówienie w terminie nie dłuższym niż podany dla danego towaru w serwisie, pod warunkiem niezwłocznego uregulowania płatności). Termin ten to czas przygotowania produktu i jego dostarczenia. Termin realizacji zamówienia liczony jest od daty dokonania płatności przez Klienta.
 2. Do każdej dostawy załączony jest dokument stwierdzający dokonanie transakcji (faktura/rachunek/paragon) oraz informacje wymagane przez ustawę Prawa Konsumenta.
 3. Dostawy realizowane są od poniedziałku do niedzieli.
 4. Koszty dostawy podane w serwisie dotyczą dostawy na terenie Krakowa i okolic oraz Zakopanego i okolic. Koszty i możliwość dostawy do miejsc spoza powyższego terenu mogą zostać uzgodnione indywidualnie w zależności od miejsca docelowego. Projekt Karma może nie mieć możliwości realizacji zamówienia do wybranego miejsca spoza powyżej wskazanego terenu.

§6
Opisy i zdjęcia produktów

 1. Prezentowane na stronach sklepu zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji produktów mają charakter informacyjny.
 2. Różnice w wyglądzie produktów wynikające z ustawień sprzętu komputerowego klienta (np. kolor produktu, proporcje itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego produktu.

§7
Rezygnacja z zakupionego towaru

 1. Klient nie może anulować zamówienia, które zostało już przygotowane, choćby nie zostało jeszcze do niego dostarczone. W tych przypadkach anulowanie zamówienia będzie uznawane za bezskuteczne.
 2. Zgodnie z przepisem art. 38 pkt 4) ustawy z dnia 30 maja 2017 roku o prawach konsumenta (Dz.U 2017.683) Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, gdyż przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu i mająca krótki termin przydatności do użycia.
 3. Jeżeli Klient dokona zwrotu towaru nie spełniając wymogów skutecznego anulowania zamówienia Projekt karma zastrzega sobie prawo do odrzucenia zwrotu i odmowy zwrotu ceny lub do obciążenia Klienta uzasadnionymi kosztami w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy.

§8
Reklamacja

 1. Projekt Karma jest obowiązany dostarczyć produkt bez wad. Projekt karma jest odpowiedzialny wobec Klienta z tytułu rękojmi, jeśli dostarczony produkt ma wadę fizyczną (niezgodność sprzedanego produktu z umową). Projekt karma nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za uszkodzenia produktu wynikające z winy Klienta lub powstałe na skutek zdarzeń losowych.
 2. Projekt Karma odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 24 miesięcy od dnia wydania produktu Klientowi i zgłoszona nie później niż przed upływem 12 miesięcy od jej wykrycia.
 3. Reklamacja z tytułu rękojmi powinna być zgłoszona niezwłocznie, nie później niż w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej, drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@projektkarma.pl. Projekt Karma w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta z tytułu rękojmi i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania poprzez wysłanie informacji e-mail zwrotnej na adres, z którego wysłana została reklamacja. Reklamacja z tytułu rękojmi powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dane kontaktowe), jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania. W celu rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi przez Projekt Karma, Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty i opisem reklamacji.
 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Projekt Karma niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
 5. Projekt Karmanie nie przyjmuje żadnych przesyłek wysłanych na jego koszt, bez jego uprzedniej pisemnej zgody.

§9
Ochrona danych osobowych

 1. Klient w związku z korzystaniem z serwisu projektkarma.pl może przekazywać w szczególności następujące dane osobowe: imię, nazwisko, nazwa, numer NIP, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, IP urządzenia, z którego korzysta. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania może uniemożliwić świadczenie Klientowi usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w sklepie internetowym.
 2. Klient poprzez wysłanie zamówienia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Projekt karma w celu zawarcia, prawidłowej realizacji i wykonania umowy sprzedaży i dostarczenia produktów, jak również w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji – przez okres niezbędny do wykonania tych czynności, jak również okres konieczny dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń stron. Jeżeli Klient wyrazi zgodę poprzez formularz, jego dane osobowe będą przetwarzane również dla celów marketingowo-promocyjnych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 1000). Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Projekt karma.
 3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty lub aktualizacji oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia. W przypadku stwierdzenia naruszeń ochrony danych osobowych ma prawo dokonania zgłoszenia do organu nadzoru, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Projekt Karma zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.
 5. Projekt Kama w szczególności dokłada wszelkich starań, aby dane przetwarzane były poprawnie i w sposób zgodny z prawem, uzyskiwane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami, adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe, dokładne i aktualne, nie przechowywane dłużej niż to konieczne, przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom (których dotyczą), w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania, bezpiecznie przechowywane, nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.

§10
Polityka prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania przez Projekt Karma (Administratora Danych Osobowych) informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących do wyświetlenia stron internetowych żądanych przez Użytkownika oraz zasady dostępu do tych informacji. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie dla każdego Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  • Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  • Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 4. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach: realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych oraz sklepu internetowego, w szczególności realizacji zamówień.
 5. Administrator wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach: zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA], analiz i badań oraz audytu oglądalności – tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości oraz dopasowania treści reklam emitowanych w sieci reklamowej Google (remarketing) [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]. Gromadzone dane statystyczne nie zawierają danych identyfikujących, na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości.
 6. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 7. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 8. Administrator w celach statystycznych i marketingowych wykorzystuje narzędzie w postaci piksela konwersji Facebooka, który za pośrednictwem portalu Facebook gromadzi dane statystyczne mogące obejmować następujące czynności Użytkowników: wyświetlanie kluczowych stron, wyszukiwanie w swojej witrynie, dodawanie do koszyka, dodawanie do listy życzeń, przejście do płatności, dodawanie informacji o płatności, zakup, zainteresowanie się ofertą, rejestracja. Odbierane przez Administratora od portalu Facebook dane o czynnościach Użytkowników są zanonimizowane i bez dodatkowych informacji, na ich podstawie Administrator nie jest w stanie zidentyfikować tożsamości użytkowników serwisu.
 9. Więcej informacji na temat Polityki prywatności i ochrony danych osobowych znajduje się w osobnej zakładce Polityka bezpieczeństwa danych

§11
Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu będzie udostępniona wszystkim Klientom na stronie internetowej www.projektkarma.pl. Dokonywanie zakupów w sklepie projektkarma.pl oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie. Wszelkie zmiany będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej. Zmiany nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki użytkownika w zakresie już zrealizowanych usług oraz umów będących w trakcie realizacji.
 3. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa. W razie sprzeczności postanowień Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w miejsce postanowień Regulaminu stosuje się te przepisy, a pozostała część Regulaminu pozostaje w mocy.
 4. Strony umów zawartych za pośrednictwem serwisu dołożą wszelkich starań w celu polubownego załatwienia ewentualnych sporów powstałych na tle stosowania niniejszego regulaminu oraz treści i wykonania łączących je umów sprzedaży. Spory nie rozwiązane w drodze polubownej rozstrzygane będą przez właściwy Sąd powszechny.
 5. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych, przedruk tekstów zamieszczonych na stronie oraz ich udostępnianie w Internecie. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony projektkarma.pl oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.